دلیل نامگذاری "‌ لیمو شیرین " را با رسم نمودار و ذکر مراحل تاریخی اش ، توضیح دهید ؟  

 

_________

 

حس من :

 

من قانعم ؛ آن بخت ِ جاویدان نمی خواهم

گر می توانی یک نفس ؛ با من بمان ای دوست

یا نه  ؛ تو هم با هر بهانه شانه خالی کن

 از من ، منی بر شانه ها بار گران ای دوست

نامهربانی را هم ، از تو دوست خواهم داشت

بیهوده می کوشی بمانی مهربان ای دوست

آن سان که می خواهد دلت ، با من بگو آری

من دوست دارم حرف دل را ، بر زبان ای دوست