و خداوند مرغ را آفرید و مرغ تخم گذاشت که اشرف مخلوقات ؛ در مواقعی که هیچ چیزی برای خوردن نیست ؛ سر گرسنه به بالین نگذارد !

 

 

آیه های زمینی ؛ بخش تغذیه - قسمت غذاهای حاضری