× سوال :

شک در مورد ناراحت شدن فرد خاصی ؛ از انسان ، به چه صورتی است ؟

 

 × جواب *** :

اول اینکه طبق روایات معتبر کلا شک در این مورد خاص جایز نیست * . 

ثانیا طبق اتفاق نظر بیشتر مراجع ؛ شک در این مورد به دو دسته تقسیم می شود .

یا واقعا این اتفاق صورت گرفته و باید در این مورد ؛ تمام نشانه ی ناراحت شدن دیده شده باشد و یقین حاصل شود . *

و اگر یقین حاصل نشد ؛ آن فرد کثیر الشک بوده و شکش معنایی ندارد ( احتیاط مستحب ) این است که باید دوباره فکر کند ، آیا آن فرد خاص ناراحت است یا خیر و اگر دوباره به یقین نرسید . مبنا را می گذارد بر ناراحت نشدن و از فرد خاص فاصله می گیرد *

_______________________________________________________________

پاورقی :

 

* احتیاط مستجب این است که یقین داشته باشیم ناراحت است ( مراجع این طرفی )

 

* مقدارش بستگی به جنسیت و سن و نزدیکی طرفین دارد ( ایضا نوع رابطه با فرد مذبور که اگر رابطه حرام باشد در کل باطل است . مراجع مخالف )

 

* احتیاط واجب این است که ...

 

______

***

توضیح المسائل ؛ شک - بخش شک در ناراحتی