گریه نمی کنم ؛ نه اینکه سنگم

گریه غرورم رو بهم می زنه

مرد برای هضم دلتنگی هاش

گریه نمی کنه ؛ قدم می زنه

 

خوب برای چی جمع می بندی بابا ؟؟ چرا توی معذورات قرار می دین آخه آدمو ؟؟؟ شما از کجا می دونی همه این طوری هستن ؟؟ چرا می گی " مرد " ؟؟ مرد مگه دل نداره ؟ مرد مگه نمی تونه زار زار گریه کنه ؟؟ مرد مگه نمی تونه هق بزنه ؟؟

چرا الکی قانون می زارید آخه ؟ هم " مرد " رو بهش تلقین می کنین که نباید گریه کنه ؛ هم برای " زن " این باور رو پر رنگ می کنید که " مرد گریه نمی کنه " ...

هر کی گفته غلط کرده . مرد هم گریه می کنه ؛ حالا شاید بی صدا ؛ اما گریه می کنه . مرد هم خیلی وقتها به یه شونه ی محکم ؛ به یه سینه ی گرم ؛ به یه آغوش باز ، نیاز داره که توش زار بزنه ؛ فقط گریه کنه ..

 

× عصبانی ام ؛ تا کجای دنیا باید قدم بزنم ؟؟؟؟