زل زده به ماشین . البته ماشین که بهانه ست ؛ به همسرم ! ماشین را یک مقدار می کشم جلو ؛ از رو که نمی رود ، دوباره ...

سعی می کنم گوش به آهنگ بدهم تا چراغ سبز شود . همسرم زیر لب غر غری می کند و بعد بلند تر می گوید

+ کیا .. نمیخوای به این مرده یه چی بگی ؛ پر رو چشمش تو ماشینه !

: چی بگم خوب ؟ بگم چشماتو ببند ؟؟

+ عه !! خوب زل زده به من بیشعور !

: خوب خوشگلی داره نگات می کنه ! خوشگلی هم ذکات داره دیگه ! باید پرداخت شه !!!

+ کیـــــــــــــــــــا ؟!!! از تو بعیده این قدر بی غیرت باشی !

: غیرت ؟؟؟ نه ندارم ! داشتم باید توی خونه باهات برخورد می کردم که این طور خوشگل نکنی بیای تو خیابون !!

+ ....... ( دیگه خوب قهر کرد )

 

______________________________________________________

 

اینی که من به رویم نیاورم که یکی زل زده به همسرم توی خیابان می شود بی غیرتی ! 

اونی که من کاری ندارم ؛ هر طور دوست دارد بگردد می شود روشنفکری !!

خوب من نفهمیدم ؛ آخرش کدام درست است ؟؟؟ غیرت داشته باشم یا روشنفکر باشم ؟؟؟ سوال

 

 

× کریسمس برای تمام دوستان مسیحی مبارک .. با آرزوی شادی های مدام و آرزوهای دست یافتنی .