به سلامتی نوشته ها ؛ که هنوز صادق ترین هستند ...

.

.

.

این روزها چشمها هم خیلی راحت دروغ می گویند . دیگر نمی شود اعتماد کرد .