بهترین چیز ها ؛ در بهترین شرایط / بدترین چیز ها ؛ در بدترین شرایط ....

 

فرقی ندارد چی و کی و کجا ؛ باور کنید ؛ باور کنید ؛ باور کنید ... عادت می شود .

 

بیخود افسانه ها را باور نکنید . قصه ها برای خواب کردن شبهای بچه هاست . هیچ خوبی و بدی ؛ جاودانه نیست . هیچ شادی و غمی ؛ همیشگی نیست . حتی عشق ...

بیخود خراب نکنید وابستگی دوست داشتن را ؛ بیخود دلبستگی که عادت شده را ؛ با اسم عشق رویایی به گند نکشید . بگذارید همان عادت باشد ؛ همان وابستگی باشد تا افسانه ای که خودتان هم باورش ندارید ...

بگذارید برمبنای عادت ؛ کسی را دوست داشته باشید ؛ به خاطر وابستگی کسی شما را دوست بدارد . بگذارید همین عادت ؛ شما را کنار هم نگه دارد ...

عشق ؛ چیزی نرمالی نیست . زندگی تان را دستش ندهید . یا افراطی ست یا تفریط .

 

.

 از من که گذشت اما ...

عادت کنید ؛ برای اینکه هیچ وقت تنها نباشید ....