پدرم همیشه می گفت ؛ خانومها توی آشپزی دو دسته هستند . یک دسته آشپزهای خوب و یک دسته آشپز های کمی خوب - آشپز بد که نداریم !-

فرقی نداره زنی که آشپزی کرده تو کدوم دسته ست ! تو فقط حتما قبل از غذا ؛ از بابت گرسنه بودن خودت اطمینان حاصل کن !

اگه خوب بود که خوش به سعادت شکمت ! اگه بد بود حداقل گرسنگی نمی ذاره بفهمی که چی خوردی !!!

 

__________

 

× البته نصیحت خوبی هست برای خانومها هم ! اگر احیانا بعد از قرنی - اینجا که الحمدلله همه آشپز هستن !- غذای شما آن هم به علت های عجیب و غریب و فضایی و اینا ؛ بد شد . گرسنگی که بدهید ؛ کافیست !! همه بدون استثنا غذا رو می خورند و تعریف هم می کنند !

 

×فکر می کردم این نصیحت پدرم تنها در آشپزی جواب می دهد ! منتها بعضی از روسای سطح ک ش و ر ی هم گویا این تز را عملی کردن در هنرهای دیگر و جواب داده !! ابرو