اگه یکی به چشمات نگاه نمیکنه وقتی داری حرف می زنی ؛ دلیلش این نیست که به حرفات گوش نمی ده یا اهمیت نمی ده بهت یا دوستت نداره .

شاید فقط خسته ست ... شاید فقط شرمنده ست ... شاید فقط نمی دونه باید به چشمات هم نگاه کنه ...

شاید ...

 

× گاهی ، شاید ها را با ظرافت تر ببینید .

 

__________________________________________________________________________

تو با همه ی نبودنت ..

هنوز هم ..

همه ی بودن منی ..

 

*************

 

چه بی تابانه می خواهمت ...

دست در کوچه و بستر

حضور مأنوس دست تو را می جوید . *

 

* احمد شاملو