و عده ای هستند که نذر می کنند برای گشایش در کاری .

و عده ای از ایشان تهدید می کنند و به خدای خود وعده می دهند ( رشوه ) که کارشان گشایش یابد .

 و عده ای از ایشان گرو کشی می کنند .

عده ای هم به نام خدای خود و به کام هم پیاله های خویش ؛ نذر می کنند ..

 

بدانید که خداوند شنواست و هر چه به صلاح بنده ی خویش است ؛ به او خواهد داد ؛ مگر آنکه حکمتی باشد .

 

 

× تفسیر :

اگر مومن هستید و ایمان دارید به خدا ؛ چرا التماس می کنید و گرو کشی و دروغ و نذر  ؟؟ !!

 

آیه های زمینی ؛ بخش نذر