کازابلانکا

 

 

آنی : دیشب کجا بودی ؟

ریک : اون مال خیلی وقت قبله ! یادم نمیاد .

آنی : امشب چی ؟؟ می تونم ببینمت ؟؟

ریک : من هیچ وقت واسه آینده ی خیلی دور ؛ برنامه ریزی نمی کنم !