آدمهایی که توی زندگی یک فرد هستند ؛ رابطه ی مستقیمی با اندازه ی دنیایی دارند که آن فرد ، برای خودش ساخته .

دقیقا شکل یک امپراطوری ؛ که هر چه قدر دنیایت را بزرگ تر کنی ، ناخداگاه انسانهای بیشتری در قلمروی تو وارد می شوند .

دنیای بزرگ داشتن بد نیست . آدمهای زیادی را در دنیای خود ، جا دادن بد نیست که خیلی هم خوب است . . .

منتها ...

ولی ..

اما .

اینکه مثل یک جنگجوی خونخوار کشورگشایی می کنی و یا شبیه یک ژنرال با تدبیر ، بستگی به خودت داره . .

 

 

× دیگه اینکه چه طور  خدایی باشی ؛ بستگی داره به آدمهای توی دنیات ..