یک معادله ی ساده ست ..

همان قدر که بودن یک نفر می تواند عادت شود ... نبودنش هم می تواند عادت شود ..

 

مهم همین حس مسخره ی عادت است ..

.

.

.

× کاش می شد به نبودن یک نفر ؛ فقط عشق ورزید ...