اینو دیگه از قدیم می گن که :

 

نترس از آن روزی که شلوغ پلوغ است ، بترس از آن روزی که آروم و ساکت است !!

 

 

× تا بعد عاشورا بغل