والا تاریخچه ش را نمی دانم ! اما ؛ می گویند که :

 

ماهی را هر وقت از آب بگیرن ؛ می پزن بعدش می خورن !

 

 

× نکته انحرافی دارد ؛ اگر بیایید استثنا ها را مثال بزنید کتک می زنم !! منتظر