بعضی از آدمها شبیه گوجه فرنگی های الانن !

خوشرنگن ؛ تپلن ؛ سفتن ... منتها دو تا آیتم دارن !

× گرونن

× بی مزه ن

.

.

.

بعضی از آدمها شبیه گوجه های این فصلن ؛ نه می شه نباشن ؛ نه می شه باشن !

گاهی مجبوریم واسه هزار تا فلان و بهمان ؛ کنار آدمهایی باشیم، که نه تنها خیلی هزینه دارن برامون بلکه خیلی هم بی مزه ( گاها خیلی هم تلخ و بد مزه ) هستند . چون مجبوریم همین ... مجبوریم ...