و سه گروه مردم هستند که وبلاگ می خوانند .

 گروهی که راحت طلب هستند (گودری ها ) و آنانی که می خوانند و می گذرند و گروهی هستند که می خوانند و کامنت می گذارند .

 اینان هستند که وبلاگ ها را زنده نگه می دارند و پاداش لایق اینهاست .  

 

× بخش مجازی - قسمت وبلاگ خوانی