از همین چند روز پیش ، می گن که :‌

 

آب که از سر گذشت ،‌ باید صد وجب بگذره ، وگرنه فایده نداره !! از خود راضی